ข้อมูลกรมธรรม์

เอกสารประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ สำหรับช่องทางจัดทำหน่ายผ่านทาง ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต หรือ ธนาคาร

non-tm-table

หมายเหตุ:      ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ต้อง ต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
แบบสอบถาม FATCA จะอยู่ด้านหลังของคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯ ในกรณีที่พิมพ์เอกสารแบบ 2 หน้า
* สามารถดำเนินการได้ในวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
** สามารถดำเนินการได้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์


เอกสารประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ สำหรับช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์

table-2

หมายเหตุ:      ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ต้อง ต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
แบบสอบถาม FATCA จะอยู่ด้านหลังของคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯ ในกรณีที่พิมพ์เอกสารแบบ 2 หน้า
* สามารถดำเนินการได้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์


ระยะเวลาดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

ระยะเวลาดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ (ไม่เกี่ยวกับเบี้ยประกัน)

2 วันทำการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ (เกี่ยวกับเบี้ยประกัน)

3 – 5 วันทำการ

กู้เงินตามกรมธรรม์

5 วันทำการ

เวนคืนกรมธรรม์

20 วันทำการ

รับเงินครบกำหนดสัญญา

5 วันทำการ

หมายเหตุ   ระยะเวลาดำเนินการนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับเบี้ยประกัน (ถ้ามี) หรือวันครบกำหนด ชำระเบี้ยกันภัย แล้วแต่กรณี


ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลกรมธรรม์

กรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล

โทร: 02-612-9888 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
อีเมล: info@generali.co.th หรือ generali365@generali.co.th
Line ID: @generalithailand หรือ @generali365 (วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8.30 น. – 20.00 น.)
Facebook: Generali365 Fan page

กรมธรรม์ประกันกลุ่ม หรือประกันสุขภาพพนักงาน

โทร: 089-499-6918 (Hotline 24 ชั่วโมง)
Line ID: @genbuddy (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น.)
Mobile Application: Generali 365 (ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Andriod และ iOS)

 

E-Group on Mobile

คำร้องขอเปลียนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ และ/หรือ ขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์/ต่ออายุกรมธรรม์

ดาวน์โหลด

แบบการรับรองสถานะและคายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กฎหมาย FATCA)

ดาวน์โหลด

คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

ดาวน์โหลด

หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเวนคืนกรมธรรม์

ดาวน์โหลด

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 30 บาทดูแลทุกอุบัติเหตุ สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา เจนไมโคร สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ดาวน์โหลด