จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกล่าวถึงพฤติกรรมที่ต้องมี และให้คำแนะนำไว้โดยเฉพาะสำหรับการกระทำที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความแตกต่าง และการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้องค์กร (D&I) การปกป้องสินทรัพย์ของบริษัท การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต และให้สินบน การรายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูลความลับ การฟอกเงิน การให้ทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้าย และการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

การแจ้งเรื่อง และการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

ท่านสามารถรายงานการปฏิบัติหรือการกระทำที่เห็นโดยสุจริตว่าไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือกฎระเบียบของกลุ่ม หรือนโยบายภายในอื่นๆ (เช่น การเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด การข่มเหงรังแก การก่อม็อบ การทุจริตและให้สินบน เป็นต้น) เป็นหนังสือ โดยจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้ หากกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้ห้ามไว้ ไปยัง

แผนกดูแลการปฏิบัติให้เป็นตามกฎระเบียบของเจนเนอราลี่ ประเทศไทย

  • ทางอีเมล ที่ concerns@generali.co.th
  • ทางไปรษณีย์ ที่ แผนกดูแลการปฏิบัติให้เป็นตามกฎระเบียบ เจนเนอราลี่ ประเทศไทย ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1602-1605 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซันส์เพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แผนกดูแลการปฏิบัติให้เป็นตามกฎระเบียบของกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่

  • ทางไปรษณีย์ ที่ Group Compliance – Business Integrity – Piazza Cordusio 2, 20123 Milan, Italy

ท่านสามารถรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน การตรวจสอบและการบัญชี การธนาคาร หรือการต่อต้านการให้สินบนผ่านสายให้ความช่วยเหลือของแผนกดูแลการปฏิบัติให้เป็นตามกฎระเบียบของกลุ่ม ซึ่งให้บริการโดย GCS Compliance Service Europe Ltd. (เป็นบริษัทย่อยของ Global Navex) โดยใช้แบบฟอร์มในเว็บไซต์หรือเบอร์โทรฟรีที่ระบุไว้ที่ www.compliancehelpline.generali.com

หากมีการเปิดเผยตัวตน ก็สามารถแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ร้องเรียนทราบได้ เมื่อมีการร้องขอ และถ้าเหมาะสม การรายงานต้องให้รายละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าเป็นการฝ่าฝืน ข้อร้องเรียนที่มีรายละเอียดไม่เพียงพอจะไม่ได้รับการพิจารณา แม้ว่าจะยอมรับรายงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนก็ตาม แต่ทางกลุ่มก็เชื่อว่าการสอบสวนรายงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากทราบตัวตนของผู้ที่ยื่นรายงาน จึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มสนับสนุนให้ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตนขณะยื่นรายงานด้วย

รายงานและข้อมูลจากผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ และจัดการด้วยวิจารณญาณสูงสุด และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทางกลุ่มห้ามไม่ให้มีการแก้แค้นผู้ใดที่รายงานโดยสุจริตโดยเด็ดขาด ไม่ว่ารายงานจะเกี่ยวข้องกับใครก็ตาม

โปรดทราบว่าท่านต้องไม่ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการยื่นเรื่องของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบริษัทในกลุ่ม เนื่องจากต้องแจ้งไปตามช่องทางที่เหมาะสมโดยเฉพาะ ตามข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อร้องเรียนได้ที่หัวข้อ “ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับรายงาน” ในหน้าดาวน์โหลด

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับรายงาน

ดาวน์โหลด