กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ

1. การเติบโตทางผลกำไร (Profitable Growth)
เราวางแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในทุกช่องทางการขาย โดยคำนึงถึงคุณภาพ ยอดขาย และ ผลกำไร อาทิ เช่น การขยายช่องทางตัวแทนและพัฒนาตัวแทนให้มีศักยภาพมากขึ้น การคิดออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย

2. เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินและการจัดการเงินทุน
เรามีความพยายามที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนและค่าคอมมิชชั่นต่ำ โดยมุ่งเน้นก่อให้เกิดมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว มุ่งเน้นแผนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อให้ตอบรับกับความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงของตลาด นอกจากนี้ เรามีกลยุทธ์ที่จะบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนและสามารถลงทุนให้แก่บริษัทอย่างชาญฉลาด

3. นวัตกรรมและการพลิกโฉมธุรกิจสู่ดิจิทัล
เรายังคงพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยริเริ่มคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมทั้งในส่วนของการขาย การบริการหลังการขาย ตลอดจนการปฏิบัติการของส่วนงานอื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อลดความยุ่งยากของขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น โรบอท (Robotic Process Automation), เครื่องมือช่วยในการขายผ่านช่องทางตัวแทน (Gen Touch), การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ (paperless) ในส่วนของการพิมพ์กรมธรรม์ เป็นต้น

นอกเหนือจากแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัททั้งสามข้อดังกล่าว บริษัทยังคงยึดมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจุดแข็งขององค์กรในสามเรื่องต่อไปนี้คือ

  • พัฒนาบุคคลากรในองค์กรโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมเพื่อตอบสนองและเสริมในเรื่องของความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และความหลากหลาย
  • สร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในการเป็นคู่คิดของลูกค้าในทุกช่วงอายุ (Life time partner) ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและ เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและให้บริการลูกค้า
  • สร้างความยั่งยืนให้สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรม THSN เป็นต้น