วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่า - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่า

วิสัยทัศน์ของเจนเนอราลี่

Our purpose is to actively protect and enhance people’s lives.
เป้าหมายของเรา คือ พร้อมปกป้องคุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างต่อเนื่อง

  • กระตือรือร้น: เรามีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ริเริ่ม และการเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนผ่านการให้บริการประกัน
  • คุ้มครอง: เราทุ่มเทเพื่อหัวใจหลักของการประกันอย่างแท้จริง นั่นคือการบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงทั้งของบุคคลและสถาบัน
  • คุณค่าเหนือระดับ: เจนเนอราลี่ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
  • ใส่ใจในผู้คน: เราห่วงใยในอนาคต และความเป็นอยู่ของทั้งลูกค้าและพนักงานของเรา
  • ชีวิต: เหนือกว่าสิ่งอื่นใด เราทำธุรกิจที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านทรัพย์สิน ความปลอดภัย ให้คำแนะนำ และบริการต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนในระยะยาว

พันธกิจของเรา

Our mission is to be a customer’s first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions.
พันธกิจของเราคือการเป็นผู้ให้บริการประกันที่คนไว้วางใจให้เป็นทางเลือกอันดับหนึ่ง ด้วยการเสนอประกันที่ตอบโจทย์ คุ้มค่า และง่ายสำหรับทุกคนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของประกัน

  • ทางเลือกอันดับหนึ่ง: เราคือทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วยความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างเห็นได้ชัด
  • การเสนอรูปแบบประกัน: เรารับประกันถึงผลงาน เพราะเราตั้งใจปฏิบัติงานสุดความสามารถเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
  • ประกันที่ตอบโจทย์ และตรงกับความต้องการ: เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการซึ่งออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่ตอบโจทย์ และเติมเต็มความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการ และโอกาสต่างๆ ในชีวิต ทั้งปัจจุบัน และอนาคตของลูกค้า
  • เข้าถึงได้ง่าย: ไม่ซับซ้อน หาซื้อได้สะดวก สามารถทำความเข้าใจ และใช้งานได้ง่าย พร้อมเสมอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในราคาที่คุ้มค่า
  • คำตอบที่ใช่ของทุกคนที่ต้องการจะเป็นเจ้าของประกัน: เรามุ่งหวังที่จะนำเสนอ และออกแบบทางเลือกที่ลงตัวด้วยการผสมผสานความคุ้มครอง คำแนะนำ และการให้บริการเข้าไว้ด้วยกัน

คุณค่าของเรา

ส่งมอบคุณค่าตามคำปฏิญาณ
Deliver on the promise
ด้วยความยึดมั่นในวินัย และความซื่อตรง เราค่อยๆ สร้างความไว้วางใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งระหว่างเรากับลูกค้า กับบุคลากรของเรา และกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย ความไว้วางใจนี้เป็นที่มาของมิตรภาพที่ยั่งยืน และอำนวยให้เราสามารถทำตามจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าตามที่เราตั้งใจ

เราให้คุณค่ากับบุคคลากร
Value our people
เราตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรของเรา เราส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในที่ทำงาน เราลงทุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่โปร่งใส สอดคล้อง และเข้าถึงสะดวก เพราะการพัฒนาบุคลากรของเราจะช่วยการรับประกันอนาคตของบริษัทที่ยืนยาว

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
Live the community
เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับนานาชาติ ทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง มั่นคงและยั่งยืนกับทุกๆ ชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เรามองว่าชุมชนของลูกค้านั้นเปรียบเสมือนบ้านของเรา

เปิดกว้าง
Be open
เราสนใจที่จะรับฟัง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราส่งเสริมมุมมองที่แตกต่าง และหลากหลาย ด้วยใจที่เปิดกว้าง