Generali Thailand | ข้อมูลทั้วไปเกี่ยวกับเจนเนอราลี่

เนื้อหาสำคัญ

Link
Icon finance
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Link
Icon finance
เจนเนอราลี่กับจุดยืนในระดับนานาชาติ
Link
Icon finance
คณะกรรมการบริษัท

กลยุทธ์และแผนธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารของเจนเนอราลี่

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ คว้ารางวัล Most Innovative General Insurance Company

มร.แซมดาชิ สุมิท กรรมการผู้จัดการ เจนเนอราลี่ ประกันภัย...

อ่านเพิ่มเติม

สัมภาษณ์ Philippe Donnet – Group CEO, Generali โครงการ Be Bold For Inclusion ความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

ความแตกต่างหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมมีควา...

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

Image