การสะสมคะแนน Generali 365 - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

การสะสมคะแนน Generali 365

คะแนนในแอปพลิเคชั่น Generali 365 คืออะไร


การสะสมคะแนน จากการชำระเบี้ยประกัน

ดูรายชื่อประเภทกรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการกับ แอปพลิเคชั่น Generali 365 ได้ที่นี่

  1. กรมธรรม์ที่มีสิทธิ์รับคะแนนจากแอปพลิเคชั่น Generali 365 จะต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีผลบังคับปกติ และมีการชำระเบี้ยเท่านั้น ทั้งนี้ กรมธรรม์ที่มีสถานะดังต่อไปนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมในแอปพลิเคชั่น Generali 365
  2. ประเภทของกรมธรรม์ที่ไม่ได้ร่วมรายการกับแอปพลิเคชั่น Generali 365 คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยต่ำกว่า 5 ปี, กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อ(CREDIT LIFE), กรมธรรม์ควบการลงทุน(UNIT LINKED), กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ไม่ได้มีชื่อในตารางรายชื่อประเภทกรมธรรม์, กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ, กรมธรรม์ประกันรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันท่องเที่ยว
   • Lapse หมายถึง กรมธรรม์ที่สิ้นผลบังคับ
   • CFI (Cancel From Inception) หมายถึง กรมธรรม์ที่มีการยกเลิก
   • Fully Paid หมายถึง กรมธรรม์ที่มีการจ่ายเงินเต็มจำนวน
   • RPU (Reduced Paid-Up) หมายถึง กรมธรรม์ที่มีสถานะใช้เงินสำเร็จ
   • ETI (Extended Term Insurance) หมายถึง กรมธรรม์ที่มีสถานะใช้มูลค่าขยายเวลา
  3. กรณีมีการกู้เงินตามกรมธรรม์(Policy Loan) จากมูลค่าเงินสด(Cash Value) ซึ่งกรมธรรม์อยู่ในสถานะมีผลบังคับ และมีการชำระเบี้ยประกัน ลูกค้ามีสิทธิได้รับคะแนนตามปกติจากยอดเบี้ยที่มีการชำระเข้ามา
  4. กรณีมีการกู้เงินตามกรมธรรม์อัตโนมัติ(Auto Loan) ซึ่งระบบทำการหักมูลค่าเงินสด(Cash Value) ที่มีมาชำระเบี้ยแทน เช่นนี้ลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนน จนกว่าจะทำการชำระเบี้ยเข้ามาอีกครั้งจึงมีสิทธิได้รับคะแนน
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสะสมคะแนน จากการเข้าร่วมกิจกรรมในแอปพลิเคชั่น Generali 365

   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • คะแนนแรกเข้า 10,000 คะแนนจำนวน 1 ครั้ง/สมาชิก สำหรับผู้ที่เพิ่มข้อมูลกรมธรรม์เป็นครั้งแรกเท่านั้น
   • การแชร์สิทธิพิเศษผ่าน Facebook รับเพิ่ม 500 คะแนน/ครั้ง/วัน โดยสมาชิกที่มีกรมธรรม์กับเจนเนอราลี่สามารถแชร์เพื่อรับคะแนนจากการแชร์ได้ไม่จำกัดจำนวนวัน สำหรับสมาชิกทั่วไปสามารถมาแชร์เพื่อรับ 50 คะแนน/ครั้ง/วัน ได้สูงสุด 120 ครั้ง

แคมเปญพิเศษ คะแนนจาก Generali 365 สำหรับผลิตภัณฑ์ GEN PA BONUS 

สำหรับผู้ที่สมัครกรมธรรม์แผนประกัน GEN PA BONUS และมีการชำระเบี้ยให้กับทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป มูลค่าเบี้ยที่มีการชำระเข้ามา 1 บาท จะได้รับคะแนนสะสมจากแอปพลิเคชั่น Generali 365 มูลค่า 1 คะแนน

   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • ระยะเวลาการได้รับและการหมดอายุของคะแนนจากแผนประกัน GEN PA BONUS เป็นไปตามรายละเอียดภายใต้หัวข้อ การสะสมคะแนนจากการชำระเบี้ยประกัน