นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ต่อไปเรียกว่า “กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่” ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจากนโยบายเหล่านี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล”) รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้


สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของท่านที่กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ได้รับไว้ก่อน หรือมีอยู่ก่อน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทางกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่จะทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไป ซึ่งหากท่านไม่ประสงค์ให้กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ดำเนินการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์เดิม ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น