เคลมสินไหม - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

การเรียกร้องสินไหมทดแทนมรณกรรมแบบกลุ่ม

ช่องทางการติดต่อเรียกร้อง

ติดต่อด้วยตนเอง

ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Line ID: @genbuddy (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น.)

ส่วนบริการลูกค้า ประกันชีวิตกลุ่ม หมายเลข 0-2685-3828 ต่อ 744

ส่งทางไปรษณีย์

ส่งที่ แผนกสินไหมทดแทน ประกันชีวิตกลุ่ม ชั้น 20 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

87/2 ยูนิต 1602-1605 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


ระยะเวลาดำเนินการ

  • บริษัทฯ ใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
  • บริษัทฯ อาจขยายระยะเวลาในการขอเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทรับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งการเสียชีวิตให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต เตรียมเอกสารประกอบ

1. คำร้องขอรับประโยชน์สินไหมมรณกรรมตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ (คลิกดูแบบฟอร์ม)

2. ใบรายงานแพทย์ผู้รักษากรณีมรณกรรม  (สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลออกให้แทนได้)

3. สำเนาหนังสือรับรองการตาย

4.สำเนาใบมรณบัตร

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้เสียชีวิต

6. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการประทับตราจำหน่ายชื่อว่า “ ตาย ”  ของผู้เสียชีวิต

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

8. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา (คลิกดูแบบฟอร์ม)

9. สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

10. หนังสือรับรองการเป็นพนักงานของบริษัท ฯ

11. หนังสือรับรองเงินเดือนของบริษัทฯ หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย

12. สัญญาการว่าจ้างเข้าทำงานในบริษัทฯ

13. รายงานเวลา เข้า-ออก การทำงาน

14. ใบสมัครพนักงาน (Employee Enrollment Form) ที่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ขณะขอทำประกัน

*กรณีมรณกรรมด้วยสาเหตุอุบัติเหตุ เอกสารที่ต้องใช้มีรายละเอียดดังนี้

1. ใช้เอกสารตามข้อ 1-14 (ข้างต้น)

2. ใบรายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

3. ใบรายงานผลการชันสูตรพลิกศพ (ด้านหน้า และด้านหลังของใบรายงานฯ) ,ใบรายงานการผ่าชันสูตรศพและพิสูจน์ศพ

4. และเอกสารอื่นๆ ประกอบ (ถ้ามี)

คำร้องขอรับผลประโยชน์สินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลด

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา

ดาวน์โหลด