เคลมสินไหม - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ

ช่องทางการติดต่อเรียกร้อง

ติดต่อด้วยตนเอง

ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ 0 2685 3828

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1394

ส่งทางไปรษณีย์

ส่งที่ แผนกสินไหมทดแทนประกันชีวิต ชั้น 21 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

87/2 ยูนิต 1602-1605 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผ่านบริการ Fax Claim

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการการรักษาพยาบาลผ่านทางสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด)


ระยะเวลาดำเนินการ

 • บริษัทฯ ใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
 • บริษัทฯ อาจขยายระยะเวลาในการขอเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทรับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

 1. การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
 2. เตรียมเอกสารประกอบ
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อกลับจากตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)

บริการ Fax Claim

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือบัตรประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ ประกันภัยอุบัติเหตุ ที่มีความคุ้มครองกรณีค่ารักษาพยาบาล ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ได้ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลใดๆ (ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ์จากความคุ้มครองตามสัญญาฯ) ภายใต้เงื่อนไขและวิธีปฎิบัติที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันชีวิต หรือ ประกันภัยอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์แห่งสัญญาฯ ให้แก่สถานพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจประกันชีวิต

ดาวน์โหลด

ใบรายงานแพทย์ค่ารักษาพยาบาล

ดาวน์โหลด