เคลมสินไหม - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

การเรียกร้องสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ติดต่อสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

ช่องทางการติดต่อเรียกร้อง

 • ติดต่อด้วยตนเอง 

ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทรศัพท์ 0 2685 3828  ต่อ 894, 895 และ 850

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 1394 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 - 20:00 น. และ วันเสาร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.

 • ส่งทางไปรษณีย์ 

ส่งที่แผนกสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ชั้น 21 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

87/2 ยูนิต 1601 และ 1607  อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 • ผ่านบริการ Fax Claim 

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการการรักษาพยาบาลผ่านทางสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด)


ระยะเวลาดำเนินการ

 • บริษัทฯ ใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
 • บริษัทฯ อาจขยายระยะเวลาในการขอเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทรับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ประเภทการเรียกร้องสินไหม

 • สินไหมมรณกรรม
 • สินไหมประกันอุบัติเหตุ
 • สินไหมประกันสุขภาพ

สินไหมมรณกรรม

การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งการเสียชีวิตให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

เอกสารประกอบ

 • คำร้องขอรับประโยชน์สินไหมมรณกรรม (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • สำเนาใบมรณบัตร และสำเนาหนังสือรับรองการตาย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ทุกคนตามกรมธรรม์
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ทุกคนตามกรมธรรม์
 • ใบรายงานแพทย์กรณีมรณกรรม (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา (คลิกดูแบบฟอร์ม)
ในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือเสียชีวิตผิดธรรมชาติให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อกลับจากตรวจสถานที่เกิดเหตุ
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
 

สินไหมประกันอุบัติเหตุ

 1. การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ
 2. เตรียมเอกสารประกอบ
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อกลับจากตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)
 

สินไหมประกันสุขภาพ

 1. การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
 2. เตรียมเอกสารประกอบ
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดูแบบฟอร์ม)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อกลับจากตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)
  สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือบัตรประกันตามกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุ หรือ กรมธรรม์การประกันภัยสุขภาพ ในกรณีที่ท่านได้รับอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ได้ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลใดๆ (ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ์จากความคุ้มครองตามสัญญาฯ) ภายใต้เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันภัยอุบัติเหตุ หรือ การประกันภัยสุขภาพ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่าย ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์แห่งสัญญาฯ ให้แก่สถานพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล

แบบฟอร์มคำร้องขอรับประโยชน์สินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ

ดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลด

ใบรายงานแพทย์ค่ารักษาพยาบาล

ดาวน์โหลด

ใบรายงานแพทย์มรณกรรม

ดาวน์โหลด

ใบรายงานแพทย์อุบัติเหตุ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมประกันภัย

ดาวน์โหลด