เคลมสินไหม - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

ช่องทางการติดต่อเรียกร้อง

ท่านสามารถส่งเอกสารผ่านฝ่ายบุคคลของท่าน หรือส่งทางไปรษณีย์

ที่ แผนกสินไหมทดแทน ประกันชีวิตกลุ่ม ชั้น 20 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 87/2 ยูนิต 1602-1605 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อด้วยตนเอง

Line @genbuddy (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น.) โทร: 08-9499-6918 (Hotline 24 ชั่วโมง) ส่วนบริการลูกค้า ประกันชีวิตกลุ่ม หมายเลข 0-2685-3828 ต่อ 744 ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผ่านบริการ Fax Claim

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการการรักษาพยาบาลผ่านทางสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ได้ทุกแห่ง ทั่วประเทศ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด)


เอกสารประกอบการเรียกร้อง

การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล เตรียมเอกสารประกอบ

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ (คลิกดูแบบฟอร์ม)

2. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา (คลิกดูแบบฟอร์ม)

3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประกัน

4. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)

5. ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)

6. สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อกลับจากตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)

7. สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)


ระยะเวลาดำเนินการ

  • บริษัทฯ ใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
  • บริษัทฯ อาจขยายระยะเวลาในการขอเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทรับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

บริการ Fax Claim

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือบัตรประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม หรือ ประกันภัยอุบัติเหตุ ที่มีความคุ้มครองกรณีค่ารักษา พยาบาล ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ได้ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลใดๆ (ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ์จากความคุ้มครองตามสัญญาฯ) ภายใต้เงื่อนไขและวิธีปฎิบัติที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันชีวิต หรือ ประกันภัยอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์แห่งสัญญาฯ ให้แก่สถานพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล  

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลด

ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา

ดาวน์โหลด

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา

ดาวน์โหลด