เคลมสินไหม - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

ช่องทางการติดต่อเรียกร้อง

ติดต่อด้วยตนเอง

ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Line ID: @genbuddy (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น.)

ส่วนบริการลูกค้า ประกันชีวิตกลุ่ม หมายเลข 0-2685-3828 ต่อ 744

ส่งทางไปรษณีย์

ส่งที่ แผนกสินไหมทดแทน ประกันชีวิตกลุ่ม ชั้น 20 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

87/2 ยูนิต 1602-1605 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผ่านบริการ Fax Claim

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการการรักษาพยาบาลผ่านทางสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับทางบริษัทฯ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด)


ระยะเวลาดำเนินการ

  • บริษัทฯ ใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
  • บริษัทฯ อาจขยายระยะเวลาในการขอเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทรับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

เอกสารประกอบการเรียกร้อง

  • การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
  • เตรียมเอกสารประกอบ

1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ (คลิกดูแบบฟอร์ม)

2. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา (คลิกดูแบบฟอร์ม)

3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประกัน

4. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)

5. ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)

6. สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อกลับจากตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)

7. สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ (กรณีประสบอุบัติเหตุทางจราจร)

เอกสารประกอบการเรียกร้องกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • การแจ้งบริษัทฯ ต้องแจ้งการเสียชีวิตให้บริษัทฯ ทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต
  • เตรียมเอกสารประกอบ

1. คำร้องขอรับประโยชน์สินไหมมรณกรรมตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ (คลิกดูแบบฟอร์ม)

2. สำเนาใบมรณบัตร และสำเนาหนังสือรับรองการตาย

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ทุกคนตามกรมธรรม์

4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ทุกคนตามกรมธรรม์

5. ใบรายงานแพทย์ (คลิกดูแบบฟอร์ม)

6. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา (คลิกดูแบบฟอร์ม)

ในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือ เสียชีวิตผิดธรรมชาติให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้

1. สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ

2. สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อกลับจากตรวจสถานที่เกิดเหตุ

3. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

4. คำร้องขอรับประโยชน์สินไหมมรณกรรม (คลิกดูแบบฟอร์ม)

5. ใบรายงานแพทย์ (คลิกดูแบบฟอร์ม)

6. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา (คลิกดูแบบฟอร์ม)

คำร้องขอรับผลประโยชน์สินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลด

ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา

ดาวน์โหลด

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนสุขภาพและอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลด