ข้อมูลกองทุนรวม - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

ข้อมูลกองทุนรวม

WARNING ! คำเตือน

1. หนังสือชี้ชวนที่ปรากฎอยู่ใน website นี้ แม้ว่าจะได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการจากสำนักงานคณะกรรมการกลต. แต่มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ กลต. และสำนักงาน คณะกรรมการ กลต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและมิได้ประกันราคา หน่วยลงทุนที่เสนอขาย

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัย ที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้เอาประกันภัยก็จะ ได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน

3. กรมธรรม์ควบการลงทุนนี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว

4. ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมด้วย

5. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง

6. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจได้รับคืนเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่า เงินลงทุนเริ่มต้นและมีโอกาสไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

7. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

8. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงาน ของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต

9. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

10. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนซื้อหน่วยลงทุน และควรเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน การตอบแบบสอบถามหรือให้ข้อมูลใดๆแก่บริษัทควรให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ทั้งนี้การให้ข้อมูลของท่าน จะมีผลต่อการให้บริการหรือให้คำแนะนำที่ท่านจะได้รับจากตัวแทนหรือบริษัท

11. ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ใน เว็บไซต์นี้บริษัทฯ ได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายาม จัดทำขึ้น บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทและ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่า เชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก ข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่น ๆ ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ใน website แห่งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

13. บริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทุกกรณี ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือ ระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และหรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท

14. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกให้ด้วย

15. การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ รวมถึงโปรแกรมการคำนวณผลตอบแทนต่างๆใน website นี้ บริษัททำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนเท่านั้น บริษัทมิได้รับรองถึง ความถูกต้องแท้จริงและความครบถ้วนของข้อมูลไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น