ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน - Global Standard Insurance Company in Thailand | GENERALI

ช่องทางการชำระเบี้ยประกัน

ให้ทุกการจ่ายเงินกับเจนเนอราลี่ เป็นเรื่องง่าย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

สำหรับประกันชีวิต

สำหรับประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์)

1. Bill Payment (ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน)

ผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยประกันเป็นแบบราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี สามารถนำ “ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย” ไปชำระได้ที่

1. Internet Banking
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันของท่านผ่านบริการ โมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร ด้วยการสแกน คิวอาร์ โค้ด (QR-Code) และปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

2. ตู้เอทีเอ็ม
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันของท่านผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ท่านสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ใกล้ตัวท่านโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ด้วยการสแกนบาร์โค้ด ที่ 7-11 เอไอเอส ช้อป ร้านเทเลวิชและ จุดบริการ แคชเชียร์ บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
หมายเหตุ : เอไอเอส ช้อป ร้านเทเลวิช และจุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์เอ็มเปย์ สเตชั่น รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น  (ไม่เกิน 49,000 บาท/ รายการ)

4. เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์

5. ช่องทางอื่นๆ

ชำระที่ เจนเนอราลี่ สำนักงานใหญ่
ท่านสามารถนำใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน(ถ้ามี) มาแสดงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ แผนกการเงิน ชั้น 16 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

 • ชำระด้วยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็คส่วนบุคคล เช็คธนาคาร และดราฟท์
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
  เจ้าของบัตรเครดิต (ผู้เอาประกัน หรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน) นำบัตรเครดิตพร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง (สามารถใช้ได้ทั้งกรณีงวดแรก และงวดต่อ) มาติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินของบริษัทฯ

✓ สำหรับผู้เอาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรูดบัตรเครดิต
✓ ชำระโดยใช้หนังสือยินยอมให้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต

2. บริการหักชำระอัตโนมัติ

จ่ายครบ ไม่ต้องกลัวลืมด้วยบริการชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ

1. บริการหักบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตอัตโนมัติ
ท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต ของ Visa หรือ Master Card ทุกธนาคาร โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เจ้าของบัตรเครดิตลงนามกรอกข้อมูลในหนังสือยินยอมฯ นำส่งพร้อมสำเนาบัตรเครดิตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรเครดิตo โดยผู้เอาประกัน หรือ ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันเป็น บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เท่านั้น และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ

✓ การชำระโดยวิธีนี้จะถือเป็นการชำระที่สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อธนาคารเจ้าของบัตร ได้แจ้งอนุมัติการใช้บัตรต่อบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
✓ สำหรับผู้เอาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรูดบัตรเครดิต
✓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือยินยอมการหักบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตอัตโนมัติ (สำหรับประกันชีวิต)

บริการเปลี่ยนบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตอัตโนมัติ

 • หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตเพื่อการชำระค่าเบี้ยอัตโนมัติ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนครบกำหนดชำระเบี้ย ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 ทำการ เพื่อป้องกันการตัดบัตรฯ ใบเดิมจากระบบการเรียกเก็บค่าเบี้ยอัตโนมัติ
  o หากท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต/เดบิต น้อยกว่า 5 วันทำการ ระบบการเรียกเก็บค่าเบี้ยอัตโนมัติอาจยังคงเรียกเก็บค่าเบี้ยฯ จากบัตรเครดิต/เดบิต เดิมที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้ โดยระบบการเรียกเก็บค่าเบี้ยอัตโนมัติจะเริ่มหักค่าเบี้ยเบี้ยประกันผ่านบัญชีฯ ใหม่ ในรอบบัญชีถัดไป

ขั้นตอน และเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงบัตรเครดิต/บัตรเดบิต เพื่อการชำระค่าเบี้ยอัตโนมัติ ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ (Non-Finance)
 2. พร้อมแนบเอกสาร
  2.1 สำเนาบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรเครดิต
  2.2 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมระบุความประสงค์ในการดำเนินการ และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2.3 กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์ใช้สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง, ผู้ชำระเบี้ย
  2.4 กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล แนบ สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอผู้เอาประกัน
 1. กรอกข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน ลงชื่อพร้อมลายเซ็นให้ครบถ้วน 
 1. ส่งมายังบริษัทฯ 3 ช่องทาง ดังนี้
  Email : info@generali.co.th
  LINE: @GeneraliThailand
  ที่อยู่บริษัท
  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  (แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์)
  87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1394  ภายในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์  8:30 – 20:00 น. และ วันเสาร์ 8:30 – 17:00 น.


2. บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร (ผู้เอาประกัน หรือ ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันเป็น บิดา มารดา  สามี ภรรยา  บุตร เท่านั้น และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ)

 • วิธีการชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ โดยใช้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

✓ เจ้าของบัญชีเงินฝาก สามารถขอรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติด้วยตนเอง คลิกดูวิธีการ
✓ เจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ให้ความยินยอมลงนาม (ให้ตรงกับที่ให้ไว้กับธนาคาร) และกรอกข้อมูลในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก พร้อมเซ็นรับรองหน้าสำเนาบัญชีเงินฝาก บริษัทฯ จะเริ่มหักบัญชีได้ก็ต่อเมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีได้รับรองลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมและอนุมัติการสมัครแล้วเท่านั้น
✓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก (สำหรับประกันชีวิตและ PA-Life)
✓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝาก (สำหรับประกันยูนิตลิงค์)

 • หรือเจ้าของบัญชีเงินฝากทำการสมัครตามขั้นตอน “การสมัครยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีอัตโนมัติที่เครื่อง ATM” (ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ลูกค้าสามารถนำใบสลิปที่ออกจากตู้ ATM พร้อมแจ้งเลขที่กรมธรรม์ หรือเลขที่ใบคำขอ ส่งมายัง แผนกรับเบี้ยประกันภัย บริษัท เจนเนอราลี่ สำนักงานใหญ่ ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้

✓ E-Mail : Info@generali.co.th
✓ Fax: 02-666-9888 (แล้วโทรยืนยันที่หมายเลข 1394) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 20:00 น. วันเสาร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.
✓ ไปรษณีย์: แผนกรับเบี้ยประกัน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การชำระโดยวิธีนี้ ขอให้เจ้าของบัญชีสำรองเงินในบัญชีให้เพียงพอเท่ากับเบี้ยประกันที่จะเรียกเก็บ จะถือเป็นการชำระที่สมบูรณ์ เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีแจ้งอนุมัติการหักบัญชี ตามรอบการตัดบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะแจ้งให้ธนาคารทำการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีตามรอบ ดังนี้

 • รอบวันที่ 5 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนนั้นๆ
 • รอบวันที่ 16 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันที่ 16 ของเดือนนั้นๆ
 • รอบวันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนนั้นๆ
 • รอบวันสิ้นเดือน ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันสิ้นเดือน ของเดือนนั้นๆ

3. ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ GenPay

ที่ไหน เวลาไหน ก็จ่ายได้ ผ่าน GENPAY

*สำหรับประกันชีวิต (ยกเว้น Unit-Link, Credit Life และ กรมธรรม์อุบัติเหตุ (PA Life))

ท่านสามารถจ่ายเบี้ยประกันออนไลน์ได้ผ่าน GENPAY 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คลิก
2. เข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Generali 365 คลิก

สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ทั้ง 2 ประเภท

1. จ่ายเบี้ยงวดแรก เพื่อใช้สำหรับสมัครทำประกัน
2. จ่ายเบี้ยงวดต่อ (เบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์ งวดที่ 2 ขึ้นไป)

ช่องทางรองรับการชำระเงินทางออนไลน์

1. ชำระผ่านบัตรเครดิต
2. Internet Banking ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ
3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11

ดูขั้นตอนการชำระเบี้ยประกันออนไลน์โดยละเอียดได้ที่นี่ คลิก


สำหรับประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

ให้ทุกการจ่ายเงินกับเจนเนอราลี่ เป็นเรื่องง่าย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

1. Bill Payment (ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน)

ผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยประกันเป็นแบบราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี สามารถนำ “ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย” ไปชำระได้ที่

1. Internet Banking
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันของท่านผ่านบริการ โมบายแบงก์กิ้ง ได้ทุกธนาคาร ด้วยการสแกน คิวอาร์ โค้ด (QR-Code) และปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

2. ตู้เอทีเอ็ม
ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันของท่านผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

3. ช่องทางอื่นๆ

ชำระที่ เจนเนอราลี่ สำนักงานใหญ่
ท่านสามารถนำใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน(ถ้ามี) มาแสดงที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เจนเนอราลี่ แผนกการเงิน ชั้น 16 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

 • ชำระด้วยเงินสด
 • ชำระด้วยเช็คส่วนบุคคล เช็คธนาคาร และดราฟท์
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
  เจ้าของบัตรเครดิต (ผู้เอาประกัน หรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน) นำบัตรเครดิตพร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง (สามารถใช้ได้ทั้งกรณีงวดแรก และงวดต่อ) มาติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินของบริษัทฯ

✓ สำหรับผู้เอาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรูดบัตรเครดิต
✓ ชำระโดยใช้หนังสือยินยอมให้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต

2. บริการหักชำระอัตโนมัติ

จ่ายครบ ไม่ต้องกลัวลืมด้วยบริการชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ

1. บริการหักบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตอัตโนมัติ
ท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต ของ Visa หรือ Master Card ทุกธนาคาร โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เจ้าของบัตรเครดิต (ผู้เอาประกัน หรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน) ลงนามกรอกข้อมูลในหนังสือยินยอมฯ นำส่งพร้อมสำเนาบัตรเครดิตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรเครดิต

✓ การชำระโดยวิธีนี้จะถือเป็นการชำระที่สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อธนาคารเจ้าของบัตร ได้แจ้งอนุมัติการใช้บัตรต่อบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว
✓ สำหรับผู้เอาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรูดบัตรเครดิต
✓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือยินยอมการหักบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตอัตโนมัติ (สำหรับประกันภัย)

2. บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

 • วิธีการชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ โดยใช้หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

✓ เจ้าของบัญชีเงินฝาก สามารถขอรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติด้วยตนเอง คลิกดูวิธีการ
✓ เจ้าของบัญชีเงินฝากผู้ให้ความยินยอมลงนาม (ให้ตรงกับที่ให้ไว้กับธนาคาร) และกรอกข้อมูลในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก พร้อมเซ็นรับรองหน้าสำเนาบัญชีเงินฝาก บริษัทฯ จะเริ่มหักบัญชีได้ก็ต่อเมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีแจ้งอนุมัติการหักบัญชีแล้วเท่านั้น
✓ คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝาก (สำหรับประกันภัย)

 • หรือเจ้าของบัญชีเงินฝากทำการสมัครตามขั้นตอน “การสมัครยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีอัตโนมัติที่เครื่อง ATM” (ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ลูกค้าสามารถนำใบสลิปที่ออกจากตู้ ATM ส่งมายัง แผนกรับเบี้ยประกันภัย บริษัท เจนเนอราลี่ สำนักงานใหญ่ ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้

✓ E-Mail : Info@generali.co.th
✓ Fax: 02-666-9888 (แล้วโทรยืนยันที่หมายเลข 1394) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 20:00 น. วันเสาร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.
✓ ไปรษณีย์: แผนกรับเบี้ยประกัน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การชำระโดยวิธีนี้ จะถือเป็นการชำระที่สมบูรณ์ เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีแจ้งอนุมัติการหักบัญชี ตามรอบการตัดบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะแจ้งให้ธนาคารทำการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีตามรอบ ดังนี้

 • รอบวันที่ 5 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนนั้นๆ
 • รอบวันที่ 16 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันที่ 16 ของเดือนนั้นๆ
 • รอบวันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนนั้นๆ
 • รอบวันสิ้นเดือน ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นมา) วันครบกำหนดชำระที่จะถูกตัด คือไม่เกินวันสิ้นเดือน ของเดือนนั้นๆ

3.ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ GenPay

ที่ไหน เวลาไหน ก็จ่ายได้ ผ่าน GENPAY

*สำหรับประกันภัย สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้เฉพาะเบี้ยปีต่อเท่านั้น

ท่านสามารถจ่ายเบี้ยประกันออนไลน์ได้ผ่าน GENPAY 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คลิก
2. เข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Generali 365 คลิก

ช่องทางรองรับการชำระเงินทางออนไลน์

1. บัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด
2. Internet Banking ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ
3. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-11

ดูขั้นตอนการชำระเบี้ยประกันออนไลน์โดยละเอียดได้ที่นี่ คลิก


ติดต่อสอบถามข้อมูล
GENERALI CARE CENTER 

โทร:               1394 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
Line ID:      Generali Thailand แอด Line
Facebook:  Generali Thailand คลิก
Mobile Application: Generali 365 (ดาวน์โหลดฟรี ทั้ง Android และ iOS) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: Application สนับสนุน Android ที่เวอร์ชั่น 9.0 และ iOS 10.0 ขึ้นไปเท่านั้น