สารพันคำถาม ประกันสุขภาพกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร | Generali

ประกันภัยแบบกลุ่มคืออะไร ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มต่างกันอย่างไร

การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นการรับประกันภัยบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวซึ่งการประกันภัยแบบกลุ่มนั้นมีทั้งประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นต้น มีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียวให้กับนายจ้าง เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยหลัก” ส่วนลูกจ้างจะได้รับเอกสารที่เรียกว่า “ใบรับรองการเอาประกันภัย หรือบัตรประกันสุขภาพ” ไว้เป็นหลักฐานในการเอาประกันภัยหรือใช้สิทธิรักษาพยาบาล สำหรับการเอาประกันภัยกลุ่มที่นายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างได้นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น

 • การประกันชีวิตกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลาทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของลูกจ้างที่ระบุไว้
 • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ เท้า สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณี อาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีกด้วย
 • การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเมื่อตกเป็นผู้ทุพพลภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
 • การประกันสุขภาพกลุ่ม: ประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งประกันสุขภาพกลุ่มจากเจนเนอราลี่จะเป็นประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน และสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือเลือกซื้อแพ็กเกจเสริมของประกันสุขภาพกลุ่มได้ทั้งประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก และประกันสุขภาพกลุ่มที่มีการรักษาทันตกรรมเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับ
จากการทำประกันภัยแบบกลุ่ม

ประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ
จากการมีประกันภัยแบบกลุ่ม

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เนื่องจากการมอบสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และการให้ความสำคัญกับลูกจ้าง อีกทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • สามารถเลือกแผนประกันภัยกลุ่มให้กับลูกจ้างได้ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
 • ต้นทุนต่ำ ประกันภัยกลุ่มมีต้นทุนต่ำ แต่ลูกจ้างได้รับผลประโยชน์สูงเมื่อเทียบกับการทำประกันภัยรายบุคคล และช่วยลดการเรียกร้องเงินช่วยเหลือ เมื่อลูกจ้างเสียชีวิต เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
 • ช่วยวางแผนการเงิน โดยองค์กรหรือนายจ้างสามารถวางแผนทางการเงินได้ล่วงหน้า เพราะการทำประกันภัยกลุ่มจะมีอัตราเบี้ยประกันภัยที่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่มก็ตาม ทำให้คาดการณ์ได้ว่าแต่ละปีต้องเสียต้นทุนในส่วนนี้เท่าไร
 • สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจาก สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ก่อนการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัท
 • สร้างหลักประกันการได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย ทำให้รู้สึกว่ามีหลักประกันที่มั่นคง และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น
 • จะได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันภัยที่นายจ้างเลือกให้ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม หรือประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
 • ลดภาระค่าใช้จ่าย กรณีที่บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม หรือแผนประกันอื่นๆ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทำให้ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีบริษัทประกันภัยเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • คุณภาพชีวิตดีขึ้น หากต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง หลายคนอาจเลือกรอให้หายป่วยเองมากกว่าหาหมอเพื่อรักษาให้หาย แต่การทำประกันภัยจะช่วยให้ลูกจ้างเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ ก่อนอาการเจ็บป่วยจะรุนแรงขึ้น รวมถึงช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคร้ายแรง
 • ครอบครัวอุ่นใจ กรณีลูกจ้างเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ครอบครัวจะได้รับเงินชดเชย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้